เตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม อนุมัติไว ผ่านเร็วทันใจ

Mar 9, 2021 | คู่มือการซื้อ-ขาย

กู้ซื้อบ้าน

จากครั้งที่แล้วที่ทางเราได้นำเคล็บลับดีๆในการเตรียมตัว เตรียมประวัติทางการเงินให้พร้อมมาฝากเพื่อนๆ ทุกคน ขั้นตอนก่อนการขอสินเชื่อบ้านก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะ การจะกู้ให้ผ่านหรือการที่ธนาคารจะอนุติเอกสารการการขอสินเชื่อนั้น เอกสารการขอสินเชื่อของเราก็ต้องพร้อมด้วยค่ะเพราะหากเราสร้างประวัติมาดีแค่ไหน แต่ไม่มีเอกสารมารับรอง ธนาคารก็อาจปัดตกหรือทำให้การอนุมัติล่าช้าได้อย่างไม่มีข้อแม้เลยค่ะ ดังนั้นการเตรียมเอสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกจะช่วยให้การดำเนินการอนุมัติผ่านได้รวดเร็วทันใจผู้กู้ วันนี้ madoobaan จึงได้นำรายการเอกสารต่างๆ มาเป็นแนวทางการเตรียมตัวมาให้ทุกคนดูกันค่ะ

1. เอกสารส่วนบุคคลของผู้ขอสินเชื่อ

ในส่วนนี้หากผู้ขอสินเชื่อมีคู่สมรสหรือเคยมีคู่สมรสมาก่อน จะต้องยื่นเอกสารส่วนบุคคลของคู่สมรสร่วมด้วยนะคะ

 • สัญชาติไทย
 1. บัตรประชาชน/ บัตรข้าราชการหรือรัฐวิสหกิจ/ บัตรปรจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมสำเนา 1 ชุด 
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด (ทั้งผู้ขอสินเชื่อและคู่สมรส)
 4. ทะเบียนสมรส / ใบรับรองสถานภาพสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส พร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้ามี)
 • กรณีชาวต่างชาติ
 1. หนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. Visa พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ใบต่างด้าวหรือบัตรประจำตัวคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. ใบอนุญาติทำงาน (Work permit) / เอกสารแสดงตนต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ในการขอสินเชื่อบ้านของชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติจะต้องกู้ร่วมกับคู่สมรสชาวไทยหรือเป็นผู้กู้ร่วมเท่านั้น ไม่สามารถเป็นผู้กู้หลักได้

2. เอกสารทางการเงิน

 • พนักงานประจำ
 1. เอกสารรับรองเงินเดือน / ใบผ่านสิทธิสวัสดิการ
 2. หลักฐานการรับเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 3. ในกรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้เตรียมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลลธรมมดา / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 2. สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
 3. รูปถ่ายกิจการ
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิกเป็นต้น

3. เอกสารหลักทรัพย์ / เอกสารหลักประกัน

 1. โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.) / หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (นส 3ก.) / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสำเนา 2 ชุด
 2. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 3. สัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 4. ใบขออนุญาติก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร
 5. แบบแปลนบ้าน
 6. รูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์
 7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง
 8. แบบสำรวจหลักทรัพย์ / ภาพถ่าย / โฉนดหลักประกัน พร้อมสำเนา 1 ชุด

หากเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วอาจจะมีการแสดงหลักฐานที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย และแต่ละธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมแตกต่างกันไป คุณสามารถเข้าไปเช็คเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ต่างๆ ของธนาคารได้เลยนะคะ 

หลังจากเตรียมเอกสารทุกอย่างและตรวจสอบว่าถูกต้อง ครบถ้วนแล้วนั้น คุณก็สามารถนำเข้าไปยื่นที่ธนาคารได้เลยค่ะ

Share This