คนไทยนิยมปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อความร่มรื่น สร้างความสวยงาม และเพิ่มร่มเงาภายในบ้าน ในอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งถือเป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนาน แต่ต้นไม้หลายๆ ชนิด ก็ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน โดยมีเหตุผลทั้งทางด้านวิยาศาสตร์...

read more